STANOVY FELITI CLUB

 

1. NÁZEV, SÍDLO A PŮSOBNOST SDRUŽENÍ

1.1. Název sdružení: Feliti club, o.s.
1.2. Sídlo: Sadov 12, 360 01 Sadov, okr. Karlovy Vary.
1.3. Sdružení působí na celém území České republiky, sdružení se nečlení na organizační jednotky.

 

2. CHARAKTER SDRUŽENÍ

2.1. Sdružení je založeno podle zákona č. 83/1990 Sb., O sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.
2.2. Sdružení je samostatným právním subjektem, který vystupuje v obchodních vztazích svým názvem. Samostatně nabývá práv, přebírá závazky a nese majetkovou odpovědnost.
2.3. Sdružení je členem mezinárodní felinologické organizace TICA (The Cat Association, Inc.) a řídí se jejich pravidly.

 

3. CÍLE SDRUŽENÍ

3.1. Sdružení je založeno za účelem sdružení odpovědných majitelů a chovatelů koček čistokrevných i domácích v demokratickém společenství a podporování řádného chovu koček všech plemen, vedení plemenné knihy koček dle pravidel a standardů TICA při respektování zákonů ČR.
3.2. Vedení osvěty ve věci kastrace koček domácích a čistokrevných neurčených k chovu, tzv. „mazlíčků", péče o kočky, ochrany zdraví a životních podmínek koček.
3.3. Výměna zkušeností s péčí o kočky a chovem koček mezi chovateli.
3.4. Zvyšování odborných znalostí členů – vydávání informačních brožur, pořádání odborných seminářů.
3.5. Pořádání výstav.

 

4. HOSPODAŘENÍ A PROSTŘEDKY

4.1. Finanční prostředky získává sdružení:
- z členských a účelových příspěvků,
- ze sponzorských darů, výnosů z tisku a vydávání brožur,
- z výtěžků z výstav a odborných seminářů,
- z dotací.
4.2 Příspěvky:
- výši všech příspěvků stanoví členská schůze,
- členské příspěvky musí platit všichni členové,
- členské příspěvky jsou splatné do 30. dubna příslušného roku vkladem na účet sdružení,
- pro nově přijaté členy je příspěvek splatný do jednoho měsíce od přijetí. Při přijetí
v období od listopadu do února se členský příspěvek hradí v poloviční výši.
- při přijetí v měsících březen a duben se členský příspěvek na dané období již nehradí.
4.3. Majetek sdružení spravuje představenstvo a pokladník sdružení.
4.4. Finanční záležitosti spravuje prezident s pokladníkem. V souvislosti s vedením a správou bankovních účtů sdružení jsou oprávněni:
- prezident s pokladníkem
- viceprezident s pokladníkem
- prezident s viceprezidentem.
4.5. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s činností sdružení podle těchto stanov, klubových předpisů a rozpočtem sdružení.
4.6. Za vedení evidence příjmů a výdajů, evidenci stavu majetku sdružení a vybírání příspěvků je odpovědný pokladník. Na konci účetního období předloží písemnou zprávu o hospodaření sdružení. Ta bude k nahlédnutí na členské schůzi. Předává podklady účetní sdružení, která vede dokumentaci pro finanční úřad a předkládá daňové přiznání sdružení.

 

5. ČLENSKÝ ROK

5.1. Členský rok začíná 1. května a končí 30. dubna.

 

6. ČLENSKÁ ZÁKLADNA

6.1. Členem sdružení může být pouze fyzická osoba.
6.2. Sdružení se skládá z plnoprávných členů a junior-členů.
- plnoprávní členové jsou osoby zletilé, mají volební právo.
- junior-členové jsou osoby nezletilé, nemají volební právo.

 

7. PŘIJETÍ KE ČLENSTVÍ

7.1. O přijetí členů rozhoduje představenstvo sdružení na základě písemné žádosti o přijetí ke členství. Při hlasování představenstva musí dojít k většinovému rozhodnutí. Žádost o přijetí může být zamítnuta bez udání důvodu. Při přijetí musí člen vyjádřit písemný souhlas se všemi klubovými dokumenty, předpisy TICA, zákony ČR a dobrou vůli tyto respektovat a dodržovat.
7.2. Junior-členové musí k žádosti o přijetí přiložit písemný souhlas zákonného zástupce.
7.3. V prvním roce členství je každý člen přijat k členství „zkušebnímu". V tomto roce může představenstvo členství kdykoli bez udání důvodu vypovědět.

 

8. ZÁNIK ČLENSTVÍ

8.1. Členství zaniká úmrtím člena, dobrovolnou výpovědi, vyloučením nebo vyškrtnutím:
- dobrovolná výpověď může být uskutečněna kdykoli. Je nutné písemné vyrozumění představenstva.
- vyloučení člena ze sdružení může být nařízeno představenstvem z důvodu hrubého porušení pravidel, chování v rozporu s chovatelským řádem Feliti clubu, o.s.. Dotyčný bude o vyloučení písemně informován. Proti vyloučení je možno odvolat se k rozhodčímu soudu. Až do rozhodnutí rozhodčího soudu trvají všechna práva a povinnosti obou stran.
- vyškrtnutí člena může nařídit představenstvo v případě, že nebyl uhrazen členský příspěvek v průběhu 1 měsíce (od přijetí do klubu nebo od počátku nového členského roku). Dotyčný bude o vyškrtnutí písemně informován.
8.2. Uhrazené členské příspěvky jsou nevratné.

 

9. PRÁVA A POVINNOSTI

9.1. Všichni členové jsou oprávněni:
- účastnit se všech akcí pořádaných sdružením Feliti club, o.s.,
- podávat návrhy, podněty a připomínky, podílet se na stanovování cílů a činnosti sdružení,
- zúčastnit se členské schůze, každý oprávněný má jeden hlas,
- nahlížet do dokumentů Felity clubu, o.s..
9.2. Plnoprávní členové mají volební právo a jsou oprávněni:
- volit orgány sdružení a být do nich voleni,
- na základě písemné a odůvodněné žádosti alespoň 1/10 členů musí představenstvo svolat
mimořádnou členskou schůzi.
9.3. Všichni členové musí plnit a respektovat přijatá usnesení představenstva, uznávat a respektovat vydané stanovy, řády Feliti clubu, o.s., včetně pravidel a řádů organizace TICA a zákonů ČR. Při jejich nedodržování bude oprávněnou osobou představenstva uložena sankce dle rozhodnutí představenstva, popřípadě člen bude ze sdružení vyloučen.
9.4. Všichni členové jsou povinni prosazovat a podporovat zájmy sdružení a zdržet se jednání, které by mohlo poškodit sdružení Feliti club, o.s..

 

10. ORGÁNY SDRUŽENÍ

10.1. Orgány sdružení Feliti club, o.s. jsou:
- členská schůze,
- představenstvo,
- revizor,
- rozhodčí soud.

 

11. ČLENSKÁ SCHŮZE

11.1. Členská schůze se koná jednou ročně z rozhodnutí představenstva. Představenstvo, v případě nutnosti, svolává další mimořádné členské schůze.
11.2. Svolání řádné členské schůze musí být členům oznámeno nejméně 4 týdny předem, mimořádné členské schůze nejméně 2 týdny předem, písemně či elektronicky.
11.3. Návrhy na projednání musí být doručeny písemně představenstvu nejpozději 3 týdny před konáním řádné členské schůze. Představenstvo může návrhy toho času doručené zamítnout nebo k příští členské schůzi odložit.
11.4. Prezident je povinen nejpozději 3 dny před konáním členské schůze zaslat všem členům sdružení program.
11.5. Rozhodnutí členské schůze jsou přijímána hlasováním:
- volba představenstva - počtem hlasů od dvou třetin všech plnoprávných členů sdružení,
- volba revizora - počtem dvou třetin všech plnoprávných členů přítomných na schůzi,
- změna stanov - prostou většinou hlasů všech členů sdružení,
- usnesení ke zrušení sdružení – prostou většinou od tří čtvrtin hlasů všech členů sdružení,
- schválení předpisů a řádů – prostou většinou hlasů od dvou třetin členů sdružení
přítomných na schůzi.
11.6. Při vyrovnaném výsledku rozhoduje hlas prezidenta.
11.7. Členskou schůzi vede prezident, v případě jeho nepřítomnosti viceprezident. Není-li přítomen ani viceprezident, členskou schůzi vede tajemník. Za zhotovení zápisu ze schůze je odpovědný člen sdružení pověřený vedoucím schůze na jejím začátku.

 

12. ÚKOLY ČLENSKÉ SCHŮZE

12.1. Přijetí zprávy o činnosti představenstva.
12.2. Přijetí zprávy o hospodaření Feliti club, o.s..
12.3. Schvalování rozpočtu Feliti clubu, o.s..
12.4. Volba členů představenstva - návrh maximálně tří kandidátů na jednu funkci.
12.5. Volba revizora sdružení.
12.6. Stanovení výše členských příspěvků a jiných příspěvků.
12.7. Rozhodování o změně stanov.
12.8. Vydávání usnesení o ostatních návrzích předložených k projednání. Kontrola plnění usnesení předchozí členské schůze.
12.9. Rozhodnutí o zániku sdružení.

 

13. PŘEDSTAVENSTVO

13.1. Představenstvo se skládá z prezidenta, viceprezidenta, tajemníka, tito jsou vybráni stávajícím představenstvem z členů sdružení navrhnutých členskou schůzí.
13.2. Funkční období představenstva je čtyři roky. V každém případě ale trvá až do zvolení nového člena představenstva. Znovuzvolení je možné. Funkce volí členové představenstva hlasováním.
13.3. Představenstvo svolává kterýkoliv jeho člen písemně, ústně nebo elektronicky. Za proběhlou schůzi představenstva se považuje i komunikace členů elektronicky či telefonicky.
13.4. Představenstvo je usnášeníschopné, jsou-li přítomny nejméně dvě osoby.
13.5. Představenstvo se usnáší prostou většinou hlasů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta.
13.6. Představenstvo vede prezident, v případě jeho nepřítomnosti viceprezident.
13.7. Funkce zaniká smrtí, vypršením funkčního období, odstoupením nebo odvoláním.
13.8. Členové představenstva mohou kdykoli předložit představenstvu písemnou žádost o odstoupení. Představenstvo má právo při odstoupení zvoleného člena představenstva na jeho místo jiného člena přibrat. Přijetí musí potvrdit nejbližší členská schůze. V případě odstoupení celého představenstva nabývá toto účinnost až po volbě nového představenstva, aby nebyl ohrožen chod sdružení.
13.9. Členové představenstva musí být členy TICA.

 

14. POVINNOSTI PŘEDSTAVENSTVA

14.1. Představenstvo se zabývá řízením sdružení. Jedná se zejména o níže uvedené záležitosti.
14.2. Příprava a svolání řádných a mimořádných členských schůzí.
14.3. Informování členské schůze o činnosti a hospodaření sdružení. Zabezpečování provedení usnesení členské schůze.
14.4. Správa majetku sdružení, zodpovědnost za závazky sdružení. Příprava návrhu rozpočtu sdružení, projednávání jeho plnění. Disponování s finančními prostředky podle rozpočtu a usnesení členské schůze..
14.4. Rozhodování o přijetí, vyloučení, vyškrtnutí členů sdružení, stanovení metodiky ukládání sankcí při porušení pravidel Felity clubu, o.s..
14.5. Příprava předpisů a řádů Felity clubu, o.s.. Příprava změn stanov sdružení.
14.6. Koordinace naplnění cílů sdružení.

 

15. ÚKOLY JEDNOTLIVÝCH ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA

15.1. Prezident reprezentuje sdružení navenek, vede představenstvo a členskou schůzi. V případech, kdy hrozí prodlení je oprávněn rozhodovat v záležitostech spadajících do kompetence členské schůze nebo představenstva. Rozhodnutí činí na vlastní odpovědnost. Je však nutné dodatečné povolení příslušného orgánu sdružení - členské schůze nebo představenstva.
15.2. Prezident dále písemně pověřuje a zplnomocňuje členy sdružení k plnění úkolů nutných pro chod sdružení, za svou činnost a plnění svěřeného úkolu jsou odpovědni prezidentovi. Tyto osoby jednají jménem sdružení samostatně. Prezident koordinuje jejich činnost.
15.3. Viceprezident je nápomocen prezidentovi při vedení sdružení. Na základě pověření prezidenta přebírá jím přidělené pravomoci. Zpracovává zprávy pro členské schůze, připravuje rozpočet pro jeho schválení.
15.4. Tajemník je odpovědný za administrativní činnost předsednictva, včetně archivace všech dokumentů klubu, aktualizaci dokumentů sdružení, sledování změn legislativy vztahující se k činnosti sdružení, kooperaci s webmasterem sdružení, přijímání návrhů, podnětů, připomínek, sporů a stížností členů a jejich předložení představenstvu k projednání.

 

16. REVIZOR

16.1. Kontroluje činnost sdružení, především jeho hospodaření, nakládání s finančními prostředky a majetkem sdružení, plnění rozpočtu sdružení a plnění rozhodnutí členské schůze; jeho funkčním obdobím je jeden rok.
16.2. Připravuje revizní zprávy, které předkládá členské schůzi.

 

17. ROZHODČÍ SOUD

17.1. Ve všech sporech v rámci sdružení a odvolání členů představenstva přednostně rozhoduje rozhodčí soud.
17.2. Rozhodčí soud se skládá ze tří členů sdružení. V každém konkrétním případě si jednoho člena rozhodčího soudu volí jedna strana sporu, druhého druhá strana sporu. Představenstvo sdružení zvolí předsedu rozhodčího soudu. Členem rozhodčího soudu nesmí být nikdo z přímých účastníků sporu. Návrhy na členy rozhodčího soudu musí být doručeny písemně k rukám tajemníka sdružení nejméně 14 dní před konáním rozhodčího soudu.
17.3. Cílem rozhodčího soudu je dosažení mimosoudního vyrovnání při zachování spravedlivého a zrychleného řízení při jednání obou stran. Za tímto účelem se koná jedno nebo i více slyšení, maximálně však tři slyšení v rozmezí maximálně 2 měsíců.
17.4. Rozhodčí soud musí nejpozději do 6. týdnů od konání posledního slyšení učinit rozhodnutí. Řízení rozhodčího soudu je ukončeno dohodou obou stran nebo rozhodnutím rozhodčího soudu.
17.5. Výsledek rozhodčího soudu je zasílán v písemné podobě oběma stranám sporu a tajemníku předsednictva, kterému je zaslán i podrobný písemný záznam o celkovém průběhu rozhodčího soudu, spolu se zdůvodněním postupu při rozhodnutí ve věci, včetně všech dalších podkladů využitých při rozhodování a doložených stranami sporu.
17.6. Rozhodčí soud vydá své rozhodnutí za přítomnosti všech svých členů. Ten rozhoduje podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Jeho rozhodnutí je konečné.

 

18. ZÁNIK SDRUŽENÍ

18.1. Dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí členské schůze. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská schůze o způsobu majetkového vypořádání. Majetek může být použit pouze na charitativní účely.
18.2. Rozhodnutím Ministerstva vnitra.
18.3. Poslední představenstvo oznámí příslušnému úřadu zánik sdružení. Likvidace majetku proběhne nejpozději do 4. týdnů od data úředního zániku.

 

19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

19.1. Sdružení se zřizuje na dobu neurčitou.
19.2. Sdružení se registruje podle zákona.
19.3. Sdružení neodpovídá za závazky členů sdružení.
19.4. Členové sdružení neodpovídají za závazky sdružení.
19.5. Stanovy jsou závazné pro všechny členy sdružení.

 

O sdružení

Informace o sdružení Feliti Club a naší činnosti

Členství

Podmínky členství v klubu a ceník poplatků

Tipy a rady

Jaká preventivní opatření zajistí zdraví Vašich koček?

Odkazy

Přehled užitečných webových odkazů